BUTEN TRES S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “BUTEN TRES, S.A.”

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la Societat BUTEN TRES, S.A (en endavant la “Societat”) el 4 de desembre de 2023, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes, per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 17 de gener de 2024, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el 18 de gener del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91bis, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d’assistència remota o telemàtica. Als efectes del que disposa l’article 9è dels Estatuts Socials de la Societat, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.

L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència múltiple, podent accedint els accionistes a través de l’enllaç que els serà remès a aquests efectes a l’adreça de correu electrònic que consti al llibre registre d’accions nominatives amb antelació suficient a la data de celebració de la Junta General. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d’Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, o al següent email butentressa@gmail.com, amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

  1. Deixar sense efecte la junta general extraordinària d’accionistes celebrada el passat 29 de novembre de 2023
  2. Repartiment de dividends amb càrrec a reserves voluntàries
  3. Dissolució i liquidació simultània de la Societat
  4. Cessament de l’òrgan d’administració
  5. Nomenament de liquidador de la Societat
  6. Informació per part del liquidador de les actuacions realitzades amb anterioritat a la dissolució de la Societat i aprovació del balanç de liquidació
  7. Quota de liquidació i repartiment
  8. Precs i preguntes
  9. Delegació de facultats per procedir a la formalització, inscripció i execució dels acords adoptats per part de la Junta General

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, de conformitat amb allò establert a la Llei de Societats de Capital.


Rubí, a 4 de desembre de 2023.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo