BUTEN TRES S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “BUTEN TRES, S.A.”

El President del Consell d’Administració de la Societat BUTEN TRES, S.A (en endavant la “Societat”), d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la Societat amb data 26 d’octubre de 2023, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la Societat, convocada per a la seva celebració el dia 29 de novembre de 2023, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el 30 de novembre del mateix any i a la mateixa hora, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Assistència remota o telemàtica. De conformitat amb les disposicions de l’article 182 bis de la Llei de Societats de Capital i l’article 9è dels Estatuts Socials, per decisió del Consell d’Administració de la Societat, la Junta General es celebrarà per via exclusivament telemàtica mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat i amb les garanties raonables per assegurar la identitat de l’accionista o representant, podent participar els accionistes a la reunió mitjançant mitjans de comunicació a distancia apropiats (àudio o vídeo), per totes i cadascuna d’aquestes vies: (i) assistència telemàtica, amb possibilitat d’enviament de missatges escrita durant el transcurs de la Junta, podent exercir els drets de paraula, informació, proposta i vot en temps real així com per seguir les intervencions dels demés assistents, o (ii) representació conferida a una altra persona als efectes de les disposicions de l’article 184 de la Llei de Societats de Capital (LLSC).

Els accionistes rebran al correu electrònic que consti al llibre registre d’accions nominatives un enllaç per connectar-se a la Junta General d’Accionistes abans de les 23:59 hores del dia 28 de novembre de 2023. Per obtenir la contrasenya per accedir a l’enllaç els accionistes s’hauran d’identificar-se, com a màxim, una hora abans de la celebració de la Junta General remetent un correu electrònic a butentressa@gmail.com pel seu registre, indicant el seu número de DNI/NIF, així com qualsevol altra informació addicional que raonablement pugui sol·licitar la Societat per acreditar la seva identitat i condició d’accionista.

Després de l’hora límit indicada a la convocatòria no s’admetrà cap connexió i l’accionista que no s’hagués connectat no podrà assistir a la Junta. Una vegada realitzada la connexió, l’accionista podrà votar les propostes d’acords fins la finalització de cada una de les respectives votacions. El vot de les propostes sobre els punts compresos a l’Ordre del Dia de la sessió és podran emetre en el moment en el que el President de la Junta declari la seva vàlida constitució. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei.

Aquells accionistes que desitgin delegar la seva representació a la Junta General hauran de tenir en compte que la persona en la que es delegui la representació haurà d’exercir-la assistint a la Junta General mitjançant els medis telemàtics habilitats. En aquest sentit, es sol·licita que, com a mínim, amb 48 hores d’antelació a la Junta General d’Accionistes es remeti un correu al President del Consell d’Administració adjuntant les delegacions de representació i indicant el correu electrònic del representant de l’Accionista per tal de que pugui ser degudament notificat per correu electrònic sens perjudici de l’obtenció, en els termes indicats a la convocatòria, de la contrasenya corresponent realitzat el registre .

ORDRE DEL DIA

  1. Repartiment de dividends amb càrrec a reserves voluntàries
  2. Dissolució i liquidació simultània de la Societat
  3. Cessament de l’òrgan d’administració
  4. Nomenament de liquidador de la Societat
  5. Examen i aprovació de l’informe del liquidador de la Societat i aprovació del balanç de liquidació
  6. Quota de liquidació i repartiment
  7. Delegació de facultats per procedir a la formalització, inscripció i execució dels acords adoptats per part de la Junta General”

Es recorda als senyors accionistes que poden obtenir de forma immediata, mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta, la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes.


Rubí, a 26 d’octubre de 2023.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo