BUTEN TRES S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “BUTEN TRES, S.A.”

EEl President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la Societat BUTEN TRES, S.A (en endavant la “Societat”) amb data 17 de maig de 2023, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 28 de juny de 2023, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el 29 de juny del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 91 bis, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d’assistència remota o telemàtica. Als efectes del que disposa l’article 9 dels Estatuts Socials de la Societat, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.

L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l’enllaç que els remetrà el President del Consell d’Administració a l’adreça de correu electrònic que a aquests efectes consti al llibre de registre d’accions nominatives amb antelació suficient a la data de celebració de la Junta General. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d’Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

  1. Reelecció de membres del Consell d´Administració.
  2. Aprovació de la gestió social i examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals i de la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2022.
  3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració per al 2023.
  4. Autorització per a la venda de la Nau Industrial (situada al Polígon Industrial La Llana de Rubí (Barcelona), Avinguda de la Llana 131), als efectes de les disposicions de l´article 160. f) de la Llei de Societats de Capital.
  5. Precs i preguntes.
  6. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats.
  7. Redacció, lectura i aprovació de l´Acta de la reunió.”

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata, mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta, la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals de l’exercici 2022 de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.


Rubí, a 24 de maig de 2023.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo.